Filip@kantoorbouw.be Tel: 050/36.19.53 Ariane@kantoorbouw.be

   Markets In Financial Instruments Directive         <<

 De Mifid gedragsregels werden in het leven geroepen om de consument te beschermen. Ze verplichten de tussenpersonen te waken over hun productkennis, terwijl je het beroep niet kan uitoefenen zonder diploma. Te zorgen dat de productkennis op peil blijft en mee evolueert, hoewel een permanente bijscholing ook al jaren van kracht is. Als Makelaar in verzekeringen of beleggingen ben je eveneens verplicht digitaal of fysiek de documenten van de klanten bij te houden, terwijl ieder ernstig kantoor dit al altijd heeft gedaan. Verder moet men duidelijk vermelden of er een belang is van een maatschappij bij de makelaar of van de makelaar bij een maatschappij. Voor men een overeenkomst mag sluiten dient de makelaar inlichtingen in te winnen bij de cliënt over zijn noden, verlangens en behoeften zodat hij het product kan voorstellen die daar zoveel mogelijk aan kan voldoen. Een makelaar die vermeld te adviseren op basis van een onpartijdige analyse dient in staat te zijn aan de FSMA toe te lichten hoe hij een toereikend aantal verzekeringsovereenkomsten bestudeerd en geselecteerd heeft en op basis van welke onpartijdige criteria hij zijn advies heeft geformuleerd.

 Voor levensverzekeringen en beleggingen dient hij zich een beeld te vormen van welke kennis en ervaring u als klant heeft. Dit wil ook zeggen dat het zeer nuttig te weten over welk vermogen de de klant beschikt om te zorgen dat het risico binnen de portefeuille geen wanproportie's aanneemt. Uiteraard kan de makelaar u niet verplichten uw volledige financiele situatie bloot te leggen doch de makelaar moet er voor zorgen dat hij noch zijn medewerkers clienten aanzetten om de vereiste informatie niet te geven. De tussenpersoon moet daadwerkelijk peilen naar uw kennis van risico en rendements verhoudingen, essentiële kenmerken van spaar- of beleggingsproducten en eventueel onderliggende fondsen. De begrensing van de kapitaalbescherming of garantie en ook de liquiditeit van het product. Maar ook alle andere relevante informatie opvragen word beschouwd als een goede praktijk. Gezinssituatie, werk, huwelijksovereenkomst, pensioen horizon, liquide middelen, huidige financiele situatie, lopende leningen, akkoord van de partner, etc. Verder moet er gecontroleerd worden of de antwoorden op de vragen geen tegenstrijdigheden oproepen. Pas na dat aan deze verplchtingen werd voldaan mag overgegaan worden tot het geven van advies en eventueel afsluiten van een overeenkomst die binnen de kennis en bekwaamheid van de kandidaat ligt. Indien u dus niet over de adequate kennis beschikt mogen risico volle of volatiele producten zoals aandelen en aandelen fondsen niet aan u aangeboden of verkocht worden. Indien u de nodige inlichtingen om u correct te adviseren niet wenst mede te delen zal u bij voorkeur schriftelijk verwittigd worden dat wij niet kunnen adviseren.

 Ons kantoor heeft geen aandelen of belangen in maatschappijen en geen enkele maatschappij heeft aandelen of belangen in ons kantoor of de zaakvoerder. Wij tekenden geen enkele productie verplichting en niemand kan ons opleggen een of andere product te verkopen. Er is geen enkel belangen conflict ons bekend. Indien zich een belangenconflict zou voordoen zullen wij het risico beoordelen, bepalen hoe het te beheren en of de cliënt op de hoogte moet worden gebracht. Zoals de toezicht houder het voorschrijft zorgen wij ervoor dat het algemene vergoedings-, incentiverings- en evaluatiebeleid van de verzekeringsonderneming of verzekerings tussenpersoon strookt met de fundamentele gedragsregel die bepaalt dat de verzekerings onderneming of verzekerings tussenpersoon zich loyaal, billijk en professioneel moet gedragen ten opzichte van zijn cliënten. De lijst van vergoedingen in mijn eenmans zaak is simpel, ik geef alles af aan mijn echtgenote, zoals alle gehuwde mannen. In ons kantoor gaan wij bij de beoordeling van een overeenkomst uit van alle aspecten die de klant belangen, van risco over premie naar vrijstelling en dekkingen. De commissie is nooit een aspect in de beoordeling van welke polis er voor de klant moet afgesloten worden. Ook bij verplaatsing van risico's om uiteenlopende redenen en vergoeding nooit een aspect. Ons register van belangen conflicten is bijgevolg leeg. Als belangenconflict beschouwen wij tegenstrijdige belangen tussen ons en onze klanten waarbij er een financieel nadeel kan gevormd worden voor de cliënt. Bij een belangen conflict zal de evaluatie van het aan te bieden product opnieuw gebeuren zonder mogelijkheid van een financieel verlies voor de ondertekenaar. Wat aanschouwen wij niet als belangenconflict, de normale vergoeding van toepassing voor de respectievelijke maatschappij. Indien wij gratis zouden werken zou de klant daar uiteraard een financiele winst uit kunnen puren en zouden wij failliet gaat waardoor onze dienstverlening zou wegvallen. De gebruikelijke vergoeding is bijgevolg geen belangenconflict ook al leid zij tot een potentieel financieel verlies voor de klant.

 De precontractuele informatie is voor ons gedeelte beschikbaar hier op onze website. Bouw Filip, schaakstraat 95a, 8310 brugge met ondernemings nummer 0.789.094.307 kan gecontacteerd worden door bezoek op dit adres, via email aan filip@kantoorbouw.be of per telefoon op 050/36.19.53 binnen de openingsuren en buiten het jaarlijks verlof. Wij communiceren in het nederlands en mogen verzekeringsbemiddelingsdiensten verlenen voor wat betreft de takken 1 ongevallen, 2 ziekte, 3 voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel, 6 Casco zee- en binnenschepen, 7 Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen, 8 Brand en natuurevenementen, 9 Andere schade aan goederen, 10 B.A. motorrijtuigen, 12 B.A. zee- en binnenschepen, 13 Algemene B.A., 14 Krediet, 15 Borgtocht, 16 Diverse geldelijke verliezen, 17 Rechtsbijstand, 18 Hulpverlening. Bij de activiteit leven beperkt zich dit tot de takken 21 Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggings fondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen en 23 Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. Uiteraard zijn wij onderworpen aan de wet en kan u bij problemen terecht bij ons voor evaluatie van de gebeurtenissen of bij het FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Wij geven in alle mogelijke situaties advies voor zover de klant ons op de hoogte heeft gesteld van alle nodige informatie, en alle wettelijk verplichte formaliteiten heeft vervuld zodat wij vakkundig advies kunnen geven. Het niet tekenen en terug bezorgen van onze mifid compliance documenten sluit een advies automatisch uit. Ik ben ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen onder het nummer 015285 categorie A bij het FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Wij adviseren niet altijd via een onpartijdige analyse maar gaan soms verder op basis van jaren lange ervaring. Wees gerust dat als je 100 offertes maakt per maand dat je bij de volgende een heel goed beeld hebt van welke premie en voorwaarden best gaan passen in die situatie. Verder zijn wij niet contractueel verplicht om uitsluitend zaken te doen met één of meerdere ondernemingen. Bij significante wijzigingen aan uw product zorgen wij ervoor dat de klant verwittigd word door een schrijven van de maatschappij. Indien dit ontbreekt nemen wij zelf telefonisch of persoonlijk contact op met de verzekerde.

 Voor verdere informatie met betrekking tot uw rechten en plichten in het kader van de Mifid wetgeving verwijs ik u door naar de toezichthouder zijnde het FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel. Op diens website www.fsma.be onder gedragregels Mifid staan er verschillende werkdocumenten ondergebracht in pdf files die u in detail kunnen uitleggen wat er allemaal van toepassing is in welke situatie. Weet dat wij al jaren alle verplichtingen uit ons zelf nakwamen en uitvoerden. Het grootste verschil is dat wij nu ook moeten bewijzen dat we die uitgevoerd hebben. Vandaar is het belangrijk dat u ons het Mifid Complaince document dat wij u bezorgen ook ingevuld en ondertekend aan ons terug bezorgd.

<<